• Gedragscode UZSC

  Wij vinden de sfeer binnen de vereniging belangrijk en daarom streven we naar een zwemsportklimaat waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. Om dit te bereiken hebben we een gedragscode opgesteld, onze spelregels in het omgaan met elkaar. Het bestuur van UZSC is te allen tijde bereid deze gedragscode mondeling toe te lichten en op- en aanmerkingen of aanvullingen zijn van harte welkom.

  Wat zijn onze afspraken (gedragscode)?

   • Alle leden en onze gasten moeten kunnen sporten in een plezierige en veilige omgeving.
   • Respecteer iedereen die binnen de zwemsport actief of passief bezig is.
   • Houd je aan de regels die tijdens de wedstrijd gelden.
   • Waardeer dat anderen zoals coaches, trainers, scheidsrechters, bestuurders en andere vrijwilligers zich inzetten voor de vereniging.
   • Behandel iedereen gelijkwaardig, sta open voor iedereen.
   • Onthoud je te allen tijde van grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie (zie ook Gedragsregels Seksuele intimidatie).
   • Gebruik geen geweld rondom het zwembad, zowel verbaal als fysiek.
   • Iedereen die bij onze vereniging betrokken is, zet zich in om alles rondom de trainingen en de wedstrijden goed en plezierig te laten verlopen.
   • Tegen je verlies kunnen accepteren dat de andere partij beter is of meer geluk heeft gehad.
   • Zet je in voor jezelf, je team en de club.
   • Sport als team.
   • Wens voor de wedstrijd je tegenstander en de scheidsrechter een fijne wedstrijd toe.
   • Geef na afloop van de wedstrijd de tegenstanders en de scheidsrechter een hand.
   • Accepteer als de scheidsrechter een beslissing neemt, ook als je het er niet eens mee bent (er zijn officiele klachtenprocedures bij de KNZB).
   • Op de tribune, in het clubhuis, de kleedkamer en in de social media(Instagram, Twitter, Facebook etc.) wordt geen agressieve of schunnige taal gebruikt dat in verband kan worden gebracht met UZSC.
   • Spelers die zich misdragen, worden aangesproken door teamgenoten, de coach, de trainer of het bestuur. Bij herhaaldelijk wangedrag kan er door het bestuur een sanctie worden opgelegd. Alle leden die met jeugdleden werken hebben een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd (Procedure bekend bij coordinator Jeugdwaterpolo).
   • Iedereen doet mee aan het handhaven van de gedragscode.
   • Grensoverschrijdendgedrag wordt gemeld bij het bestuur of bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of van de KNZB.
 • De vertrouwenscontactpersonen (VCP) van UZSC

                                 

  Even voorstellen:

  Mijn naam is Ton Dapper (Eindhoven, 1959). Ik ben begonnen met waterpolo bij PSV op 13-jarige leeftijd, komend uit het wedstrijd zwemmen. Ondertussen ben ik nu al zo’n 35 jaar met veel plezier lid van UZSC. Ik ben van beroep huisarts.

  Mijn naam is Annemarijn van der Woude (Doetinchem, 1972), moeder van Milan en Jade Sinnema, waarvan Jade als keepster speelt bij UZSC. Zelf ben ik geen waterpoloër, maar kan je me tegenkomen in de vroege uurtjes in het zwembad om zelf een baantje te trekken. Als onderwijscoach werk ik in het basisonderwijs.

  Er is ooit een mooi boek gepubliceerd met de titel: “Het misverstand opvoeding” (Judith Rick Harris: 1999). Deze Amerikaanse wetenschapster toonde aan dat opvoeding meer “op straat” plaats vindt dan thuis. Meer “buitenshuis” dan “binnenshuis” dus.  “Opvoeding”, “leren over het leven” vindt vooral plaats op school, werk, de studenten vereniging of de “openbare ruimte” (denk ook eens aan de tribune). Dus ook binnen een sportclub als UZSC. Velen van ons hebben een omgekeerd beeld.

  We moeten ons realiseren dat fysieke en emotionele trauma’s harde sporen nalaten in lichaam en geest.  Dit alles maakt dat wij ons hard willen maken voor een sociaal veilig sportklimaat binnen UZSC. Het zorg dragen voor een respectvol pedagogisch klimaat waarin mensen zichzelf kunnen zijn en hun ambities kunnen realiseren.  Dit geldt voor; diversiteit, LHBTIQ+-er, rijk of arm, jong of oud, talentvol of niet, gewoon of bijzonder of bijzonder gewoon.

  Het maakt dat we met elkaar hier ook verantwoordelijk voor zijn. Werken aan een sociaal veilig sportklimaat is een investering in het individu, de club en de samenleving. Een investering in ons zelf als mens.

  Wat te doen als

  Mocht jij je zorgen maken over een situatie of zelf iets hebben meegemaakt wat onveilig voelt en je niet weet wat je er mee kan doen?

  Neem contact met ons door een mail te sturen aan vcp@uzsc.nl

  Procedure

  De VCP heeft een gesprek met je om daarna samen naar een oplossing te zoeken, advies en informatie te geven.

  Als dit niet voldoende is, kan de VCP je de weg wijzen naar hulpverlenende instanties of een vertrouwenspersoon van het centrum van veilige sport of NOC*NSF. Je kunt ook rechtsreeks contact opnemen met hen: NOC*NSF-meldpunt: 0900-2025590, centrum veilige sport 0900-2025590

  Vertrouwelijk

  Wat wordt besproken tussen jou en de VCP is vertrouwelijk. Soms is het wel nodig iemand anders in te schakelen, dat doet de VCP dan altijd in overleg met jou.

  Samen met jou maakt de VCP een kort verslag dat naar het bestuur gaat aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het veilige sportklimaat van UZSC. Dit verslag kan anoniem, mits het gaat om geweld, aanranding of verkrachting.

  VCP is er voor iedereen

  Iedereen kan een beroep doen op de VCP: sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

 • Privacy-statement

  Binnen UZSC wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonsgegevens van UZSC-leden. De ledenadministratie houdt een register bij waarin namen, adressen en geboortedata, geslacht alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden opgenomen zijn. In het register worden alleen die gegevens opgenomen die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken (waaronder sponsors) behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

  Doorgifte van de gegevens zonder een besluit van de algemene vergadering en zonder het recht op bezwaar gebeurt voor de noodzakelijke door de vereniging aan derden te vertrekken gegevens (waaronder de KNZB, de regio-secretariaten&spacer andere verenigingen i.v.m. toernooien of competitie-activiteiten&spacer en aan overheden of instellingen onder andere in verband met het verkrijgen van subsidies.

  Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een bestaande wettelijke verplichting.

  Tijdens verenigingsactiviteiten in en rond het Zwembad de Krommerijn worden regelmatig foto's gemaakt. Een deel van deze foto's wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de website van UZSC, sociale media en/of in de nieuwsbrief. Gezien het grote aantal foto's en de vele gezichten op deze foto's is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. De vereniging gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een lid/ ouder/verzorger of kaderlid desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd. De livestream van WFN Eredivie-wedstrijden, play-offs en internationale wedstrijden die worden uitgezonden via UZSCtv (YouTube) vallen hier buiten.